Oplev banner billede

VV Vedtægter

VEDTÆGTER - OPLEV VANDVÆRK

 

§1. Selskabet Oplev Vandværk I/S

 1. Selskabet Oplev Vandværk I/S, der er stiftet som et interessentselskab med begrænset ansvar, er hjemmehørende i Støvring kommune.

§2. Formål

 1. Selskabets formål er - i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ - at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest muligt driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

§3. Medlemmer

 1. Selskabets medlemmer er grundejere - inden for værkets forsyningsområde - som har betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet. 

§4. Medlemmers rettigheder

 1. Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte betingelser. Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad. 

§5. Medlemmers forpligtelser

 1. For lån, som selskabet måtte optage såvel for lånenes rettidige forrentning og afdrag, samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne solidarisk.
 2. Kreditorerne kan dog først holde sig til de enkelte interessenter, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet.
 3. Sekundært hæfter interessenterne indbyrdes ligeligt.
 4. Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om, at han indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af selskabets regulativ samt af nærværende vedtægter, som udleveres ved anmeldelsen.
 5. Ethvert medlem er ansvarlig for sine evt. lejere.
 6. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald hans bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteformular indtræder i hans forpligtelser over for selskabet.
 7. Sker det ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for sine forpligtelser.
 8. Det er en betingelse ved ejerskifte, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
 9. Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

§6. Udtrædende af selskabet

 1. Udtrædende af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske:
 2.     - ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændigt matr.nr.)
 3.     - ved ekspropriation o.l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.
 4.     - ved eksklusion af selskabet pga. restance, der ikke har kunnet inddrives, dog først efter udløbet af eventuelle i regulativet nævnte frister.
 5. Før udtræden kan finde sted skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, ligesom ejendommens (medlemmets) andel af selskabets gæld skal indbetales.
 6. Efter eksklusion afbrydes vandforsyningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til den omhandlende ejendom betragtes det som nytilslutning.
 7. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom alle omkostninger afholdes af medlemmet.

§7. Levering til ikke medlemmer (købere)

 1. Institutioner, som ifølge deres natur, eller ejere af enkelte ejendomme som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand.
 2. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
 3. Nævnte afgift skal dog altid dække den del af et medlems indskud, der medgår til hovedledningsbidrag, forsyningsledningsbidrag, bidrag til værket samt stikledningstilsvar. 

§8. Anlæg

 1. Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuelt højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger.
 2. For medlemmer, der senere tilsluttes vandværket etableres forsyningsledningsnet og stikledninger dog jfr. bestemmelse herom.
 3. Selskabet har ejendomsretten til forsyningsanlægget incl. stikledning til stophane, også til de dele af ledningsnettet som helt eller delvist er betalt af private.
 4. Pligten til vedligeholdelse og nødvendige fornyelser påhviler i samme udstrækning selskabet. 

§9. Ledninger over privat grund

 1. Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene.
 2. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.
 3. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade betales en efter bestyrelsen rimelig erstatning.
 4. Grundejere er dog berettiget til at forlange erstatning fastsat ved voldgift. Retten til sådanne ledninger, anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder dermed forbundne udgifter.
 5. Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens vedligeholdelse og reparation, alt for den interesseredes regning.
 6. Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen. 

§10. Indskrænkning i vandleverancen.

 1. Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Evt. ekstra afgift fastsættes i takstbladet.
 2. Hverken medlemmer eller købere der aftager vand iflg. §7 må forsyne andre end evt. lejere med vand jfr. i øvrigt regulativets bestemmelser.
 3. Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.
 4. Vandspild er forbudt jf. regulativet.
 5. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtrædende en konventionalbod eller lignende særafgift. 

§11. Generalforsamling

 1. Generalforsamling er selskabets højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt.
 3. Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som ekstraordinære skal ske med mindst 8 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved avertering i lokalavis.
 4. Forslag som ikke er påført dagsordenen vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden udgangen af regnskabsåret. Sådanne forslag skal udsendes med indkaldelsen.
 5. På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
 6.     - Valg af dirigent.
 7.     - Beretning om det forløbne år.
 8.     - Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 9.     - Budget for kommende år fremlægges.
 10.     - Godkendelse af takstblad
 11.     - Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse.
 12.     - Valg af revisor og suppleant.
 13.     - Behandling af indkomne forslag.
 14.     - Evt.
 15. Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor.
 16. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 2 medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig forlangende herom ledsaget af en skriftlig dagsorden.
 17. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden for 2 måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes sammen med indkaldelsen.
 18. Over det på generalforsamlingen passerede indføres et passende resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten (og evt. af deltagerne). 

§12. Stemmeret og afstemninger.

 1. Intet medlem har mere end 1 stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.
 2. Der kan stemmes ved fuldmagt (skriftlig), men intet medlem kan repræsentere mere end 5 fuldmagter.
 3. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.
 4. Købere i henhold til §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.
 5. Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed.
 6. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst halvdelen af interessenterne være til stede på den pågældende generalforsamling.
 7. Såfremt kun det første, men ikke den anden af disse forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med halvdelen af de afgivne stemmer uanset antallet af de fremmødte medlemmer.
 8. Bestemmelsen i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringer er godkendt af långiveren. 

§13. Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 5 medlemmer valgt blandt medlemmer for to år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 1 og 2 medlemmer.
 2. Genvalg kan finde sted.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 4. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.
 5. Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.
 6. Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage i fornødent omfang samt afholde de efter eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
 7. Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 8. Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne medlemmer indtræder i det afgående bestyrelsesmedlems periode. 

§14.

 1. Selskabet tegnes af formanden eller bestyrelsesmedlemmer.
 2. Ved køb og salg eller ved pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
 3. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.
 4. Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen jfr. dennes dagsorden. 

§15. Regnskabet

 1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
 2. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
 3. Revision af regnskaberne foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor.
 4. Årsregnskabet underskrives af kassereren og revisorerne. 

§16. Opløsning

 1. Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet.
 2. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 2/3 stemmer derfor.
 3. Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk, eller ved en kommunal overtagelse, kan opløsning besluttes efter de i §12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer. 

§17. Ikrafttrædende

 1. Selskabets vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. juni 1984. De træder i kraft den 1. april 1984.