Oplev banner billede

VV Takstblad

TAKSTBLAD FOR OPLEV VANDVÆRK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BEMÆRK: Til taksterne i takstbladet skal tillægges et bidrag til den nyanlagte forsyningsledning fra Aarestrup.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nærværende takstblad træder i kraft pr. 1.1.1997.Samtlige takster er excl. moms, grønne afgifter m.v., hvilket tillægges i henhold til gældende lov. Vandværket kan forlange, at samtlige bidrag til anlæg og ledninger skal være betalt, før arbejdet kan påbegyndes. Takstbladet er gældende for ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde.1. Anlægsafgift, hovedanlæg.Som bidrag for tilslutning til vandværkets hovedanlæg (indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg, beholderanlæg, samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet) fastsættes følgende takster:énfamiliehuse: kr. 5.000,-lejligheder: kr. 5.000,-tofamiliehuse kr. 5.000,-landbrug: kr. 15.000,-2. Anlægsafgift, forsynings- og stikledninger.Vandværket udfører normalt stikledning og stophane, der normalt placeres 1m indenfor skel. Dette kan afviges, hvor de praktiske forhold taler herfor.Ved nye udstykninger/tilkoblinger betaler den nye forbruger anlægsarbejderne + kr. 5.000,- hvorefter vandværket overtager ledningsanlæg, herunder drift og vedligeholdelse. Samtlige anlægsbidrag som er nævnt under pkt. 1 og 2 kan reguleres årligt efter det af Dansk Vandteknisk Forening beregnede prisindex for vandledningsarbejder. 3. Årlig vandafgift.Fast afgift: kr. 800,-Kubikmeterpris: kr. 2,00Der afregnes efter vandur. Ved fejl på vandure o.lign. kan vandværkets bestyrelse fastsætte forbrugerens forbrug.4. Betalingsfrister.Vandafgiften opkræves 4 gange årligt og skal betales senest 1 mdr. efter forfaldsdag.5. Øvrige takster og afgifter.Der kan opkræves 10% gebyr ved for sen betaling, dog mindst kr. 50,- pr. påbegyndt måned, regnet fra den måned, i hvilken raten skulle være betaltSærligt gebyr kan af bestyrelsen pålægges for overtrædelse af vedtægt, regulativ eller vandingsforbud. Det særlige gebyr ansættes efter skøn under hensyn til forseelsens grovhed. Betaling af det særlige gebyr skal være sket senest 14 dage efter udsendelsen af kravet. I modsat fald påløber 10% renter og vandforsyningen kan afbrydes. For lukning af vandforsyningen betales kr. 1.000,-For genåbning betales kr. 1.000,-Regulativ:Regulativ for private almene vandværker i Støvring Kommune.Takstbladet er godkendt den 3.11.97 af Støvring Kommune