Oplev banner billede

LF Vedtægter

 

VEDTÆGTERNE FOR OPLEV OG OMEGNS LANDSBYFORENING.

 

§1. Foreningens navn og hjemsted.

 1. Foreningens navn er Oplev & Omegns Landsbyforening og dens hjemsted er Oplev. 9520 Skørping.

§2. Foreningens formål.

 1. Foreningens formål er at fremme alt, hvad der tjener til byens trivsel på enhver gavnlig måde, ved de midler der står til dens rådighed, at udbrede almindelig oplysning blandt foreningens medlemmer og efter evne at støtte enhver god sag, der fremkommer.

§3. Medlems optagelse.

 1. Enhver borger m/k, der er fyldt 18 år og bor i byen eller nærmeste omegn, kan blive medlem. Der ud over optages, passive medlemmer. 

§4. Medlemskab.

 1. Ethvert medlem er berettiget til at medtage tilrejsende gæster til foreningens sammenkomster.
 2. Medlemmerne er ansvarlige for gæsternes adfærd i en enhver henseende.
 3. Kontingenter fastsættes på den årlige generalforsamling, og opkræves forud en gang om ret efter generalforsamlingens bestemmelse.
 4. Ethvert medlem er pligtig til at rette sig efter foreningens vedtægter.
 5. Bestyrelsen kan til enhver tid nægte optagelse og ekskludere et medlem, så frem dette medlem modarbejder eller på anden måde tilsidesætter foreningens vedtægter og/eller interesser.
 6. Ethvert afslag om medlemskab samt eksklusion kan forlanges forelagt generalforsamlingen til endelig afgørelse.
 7. Intet medlem kan nægte at modtage valg til bestyrelsen.
 8. Genvalg kan nægtes. Når alle medlemmer har været valgt, kan genvalg ikke nægtes.

§5. Generalforsamling

 1. Ordinær generalforsamling holdes en gang om året i umiddelbar forlængelse af Oplev Vandværks ordinære generalforsamling. 
 2. Generalforsamlingen er højeste myndighed over alle foreningens anliggender. Ethvert medlem står til ansvar for de bestemmelser, som vedtages af generalforsamlingen.
 3. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, hvis den er indvarslet lovligt og ved simpelt flertal. 
 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det, eller hvis mindst 1/4 af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden. 
 5. Ordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel, med dagsorden. 
 6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel. 
 7. Indkaldelser foretages skriftlig til alle medlemmer. 
 8. Kun punkter, der er bekendtgjort på dagsordenen, kan vedtages på generalforsamlingen. 
 9. Forslag til dagsordenen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før. 
 10. Alle medlemmer har adgang og stemmeret på generalforsamlingen. 
 11. Et personligt medlemskab giver 1 stemme. 
 12. Passive medlemmer har ikke stemmeret. 
 13. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

§6. Bestyrelsens sammensætning 

 1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 6 medlemmer. Hvert medlem vælges for 2 år.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

§7. Bestyrelsens hverv. 

 1. Et bestyrelsesmedlem modtager ikke honorar.
 2. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler. Kassereren sørger for ind- og udbetalinger og fører et nøjagtigt regnskab. På forlangende skal regnskabet forevises ved hvert bestyrelsesmøde.
 3. Der er pålagt bestyrelsen at gøre nye borgere i Oplev bekendt med foreningens eksistens.

§8. Bestyrelsesmøder.

 1. Formanden leder alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. 
 2. Formanden påser, at forhandlingsprotokollen føres og underskrives ved hver generalforsamling.
 3. Bestyrelsen er ansvarlig for at indkaldelser og bekendtgørelser sker rettidigt. 
 4. Formanden er bemyndiget til at underskrive på foreningens vegne. 
 5. Ved stemmelighed er det formandens stemme der er retningsgivende.

§9. Regnskab og revision.

 1. Kassereren afslutter regnskabet hvert år, og senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. 
 2. Regnskabet revideres og fremlægges på den ordinære generalforsamling.
 3. Foreningens midler indsættes på en bank eller sparekassekonto i Oplev og Omegns Landsbyforenings navn.

§10.Vedtægt ændringer.

 1. Forandringer i og tillæg til disse vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og kun hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
 2. Møder et mindre antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, som da kan vedtage ændringerne med simpelt flertal af de fremmødte.

§11.Foreningens opløsning.

 1. Foreningens opløsning finder sted efter de samme regler som i § 10
 2. Foreningens evt. formue tilfalder alment nyttige eller sociale formål indenfor foreningens naturlige opland efter den til enhver tid siddende bestyrelses afgørelse.

§12.Pli.

 1. Intet medlem må i foreningen foretage sig noget, der strider mod velanstændighed og god orden, eller som kan være fornærmende for andre eller virke forstyrrende på selskabelige fornøjelser.
 2. De som forser sig herimod, kan af bestyrelsen bortvises af lokalet og efter forseelsens beskaffenhed ekskluderes ved beslutning af en generalforsamling.

§13 Ikrafttrædelsesbestemmelse.

 1. Disse vedtægter er lavet og vedtaget på stiftende generalforsamling den. 20 juni 2002. Oplev og Omegns Landsbyforening,9520 Skørping.